Styringsprocesser

Kondensathåndtering

Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, finder en kraftig afkøling i modstrømsvarmeveksleren sted. Herved kan fugten i fraluften kondensere i veksleren. Eventuel kondensat opfanges i en kondensbakke.

En svømmer registrerer automatisk kondens i kondensbakken. For at forhindre driftsafbrydelser kan kondensatet ledes væk fra anlægget, og hen til et afløb. Alternativt kan ventilationsanlægget udstyres med en fuldautomatisk kondenspumpe.

Indbygget svømmer, der advarer,
hvis der dannes kondensvand og dette ikke bortledes.

Drift af Airmaster ventilationsanlæg i koldt klima

Airmasters decentrale ventilationsanlæg er udviklet til også at fungere optimalt i kolde regioner, som i det nordlige Skandinavien og Grønland, hvor der allerede er et større antal anlæg i drift.

Ventilationsanlæggene har indbyggede, intelligente styringsprocesser, som automatisk regulerer komponenter og kan tilpasse anlæggets drift, hvis det er nødvendigt, for at frostsikre anlægget, eller for at opretholde den ønskede indblæsningstemperatur i perioder med lave udetemperaturer.

Frostbeskyttelse af ventilationsanlæg

Varmevekslernes høje effektivitet sikrer et lavt energiforbrug til opvarmning af indblæsningsluften, hvilket er til gavn for både økonomien og miljøet. Den høje effektivitet kan imidlertid give anledning til, at der i kolde perioder kan ske en kondensering af fraluften i varmeveksleren. Hvis udeluften er tilstrækkelig kold, er der risiko for, at kondensvandet fryser til is, hvorved der sker en blokering af udsugningsluften i varmeveksleren.

Denne problematik er der naturligvis taget højde for i Airmasters ventilationsanlæg. Airlinq® styringen forhindrer isdannelsen effektivt, ved gradvist at reducere tilluftsmængden og eventuelt øge fraluftsmængden til det niveau som er nødvendigt. Derved stiger afkasttemperaturen igen. Hvis denne proces ikke er tilstrækkelig mod isdannelsen i varmeveksleren, vil Airlinq® styringen beskytte anlægget ved at gennemføre driftsstop og aktivere et alarmsignal.

Kontrolleret indblæsningstemperatur

For at opnå en optimal varmegenvinding er Airmasters ventilationsanlæg udstyret med højeffektive modstrømsvarmevekslere. Det er med til at sikre, at anlæggene i store dele af året kan levere en komfortabel indblæsningstemperatur med balancerede luftmængder, uden brug af eftervarmeflade.

Airlinq® styringen overvåger kontinuerligt temperaturforholdene i ventilationsanlægget, og regulerer automatisk luftmængderne, hvis den ønskede indblæsningstemperatur i perioder ikke kan opretholdes inden for acceptable grænser. I dette tilfælde vil styringen gradvist reducere tilluftsmængden og eventuelt øge fraluftsmængden til det niveau som er nødvendigt.

Eftervarme

Airmaster ventilationsanlæg kan leveres med enten elektrisk eftervarmeflade eller vandeftervarmeflade.

Eftervarmefladen aktiveres automatisk når indblæsningstemperaturen kommer under det ønskede niveau. Hvis ventilationsanlægget er udstyret med eftervarmeflade, er det først når varmefladens kapacitet er udnyttet 100%, at styringen vil foretage ubalance i luftmængden i det omfang, der er nødvendigt. Placeringen af eftervarmefladen er illustreret på figur 1.

Elektrisk eftervarmeflade

Elektrisk eftervarmeflade

Ventilationsanlæg med elektrisk eftervarmeflade leveres med en adaptiv styring af varmefladen, hvor ydelsen kontinuerligt tilpasses det aktuelle behov. Dette sikrer en energieffektiv drift samt stabil indblæsningstemperatur.

 

 

Figur 1: Simplificeret principskitse af ventilationsanlæg med varmeveksler og eftervarmeflade.

forvarmeflade

Figur 2: Simplificeret principskitse af ventilationsanlæg med varmeveksler og forvarmeflade.

Forvarme

Airmaster ventilationsanlæg kan leveres med elektrisk forvarmeflade eller en ”virtuel forvarmeflade”.

Er ventilationsanlægget udstyret med en elektrisk forvarmeflade, opvarmer denne udeluften før den tilføres varmeveksleren, og forhindrer herved isdannelse.

Placeringen af forvarmefladen er illustreret på figur 2.

elektrisk forvarmeflade

Elektrisk forvarmeflade

 

 

Figur 3: Simplificeret principskitse af ventilationsanlæg med varmeveksler og varmeflade til virtuel forvarme funktion (VPH).

virtuel forvarme

På nogle anlægsmodeller kan frostbeskyttelsen alternativt fortages ved hjælp af en eftervarmeflade og funktionen "virtuel forvarme" (VPH).

I perioder med risiko for isdannelse, kan en mindre del af tilluften ledes udenom varmeveksleren via bypassspjældet, se figur 3. Dette medfører, at fraluften nedkøles mindre i varmeveksleren og forhindrer herved isdannelse. Den del af tilluften, der ledes udenom varmeveksleren, blandes igen med tilluften, som har passeret gennem varmeveksleren, før eftervarmefladen opvarmer luften til den ønskede indblæsningstemperatur.

Hvis ventilationsanlægget er udstyret med forvarmeflade, eller eftervarmeflade, kombineret med funktionen ”virtuel forvarme”, er det først når varmefladens kapacitet er udnyttet 100%, at styringen vil foretage ubalance i luftmængden.

Vandvarmeflade

Ved de fleste ventilationsanlæg kan der i stedet for en elektrisk eftervarmeflade monteres en vandvarmeflade.

Med en vandvarmeflade kan den ønskede indblæsningstemperatur ligeledes opnås. Vandvarmefladens store overflade sikrer god overførsel af varmeenergien til indblæsningsluften.

Airlinq styringen starter og stopper vandvarmefladen ved hjælp af en motordrevet ventil. Vandvarmefladen leveres færdig indbygget i ventilationsanlægget, eller som en del af luftkanalsystemet. Dermed er tilslutningen til det lokale varmesystem enkelt og hurtigt.

Frostbeskyttelse af vandvarmeflade

Vandvarmefladen er fra fabrikken forsynet med en separat selvstyrende varmholdelsesventil, som sikrer en minimal temperatur, selv når ventilationsanlægget er slukket. Alle nominelle værdier og parametersettings til vandvarmefladen er forprogrammeret i Airlinq styringen. Vandvarmefladen er derfor frostbeskyttet og direkte funktionsdygtig.

Vandvarmeflade

Ventilationsanlæg med mulighed for separat for- og eftervarmeflade

  • AM 500
  • AM 800
  • AM 900
  • AM 1000
  • AM 1200

Ventilationsanlæg med mulighed for eftervarmeflade med virtuel forvarme funktion

  • AM 150
  • AMC 150
  • AM 300
  • DV 1000

Flowstyring

Ved de fleste ventilationsanlæg styres luftmængden efter flow styring.

Flow styring betyder, at luftmængden opgives i m3/h og sikrer balanceret drift ved eventuelt varieret modtryk på tilluft og fraluft. For at luftmængden kan omsættes til m3/h, er der monteret målestudse inde i anlægget, mellem ventilatoren og hovedboksen, som måler differencetryk. Differencetrykket måles for henholdsvis tilluft samt fraluft og omsættes derved til en luftmængde i m3/h.

Automatisk bypass

Airlinq styringen åbner gradvist bypasset hvis indblæsningstemperaturen overstiger det ønskede niveau. Køligere udeluft ledes uden om modstrømsvarmeveksleren, hvorfor den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes. Airlinq justerer indblæsningstemperaturen for at opnå en højere køleeffekt. Overstiger rumtemperaturen det ønskede niveau, eksempelvis ved stærk solindstråling, åbnes bypasset ligeledes automatisk.

Monteres et kølemodul sammen med ventilationsanlægget, aktiverer Airlinq dette automatisk, såfremt køling med udeluft ikke er tilstrækkelig. Under drift af kølemodulet benyttes bypasset stadig til at regulere indblæsningstemperaturen.

Natkøling

Kommer rumtemperaturen i løbet af dagen over det ønskede maksimale niveau, kan alle Airmaster ventilationsanlæg automatisk nedkøle lokalet vha. den koldere natteluft.

Dette registreres af Airlinq styringen og natkølingen igangsættes automatisk. Hvis nødvendigt, benytter funktionen sig både af bypassspjældet og kølemodulet, i henhold til at opnå den ønskede køleeffekt. Bygning og inventar køles, og en reduktion af rumtemperaturen opnås til den næste dag.

Køling med kølemodul

styringsprocesser til køling

Energimåler

Alle Airmasters ventilationsanlæg kan udstyres med en energimåler, som giver et præcist overblik over anlæggets strømforbrug.

Ventilationsanlæggets strømforbrug kan aflæses direkte på energimålerens display.

Strømforbruget er også muligt at aflæse via programmet Airlinq Service Tool eller via Airlinq Online, hvis anlægget er opkoblet hertil.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev