Styringsprocesser

En gennemgang af de forskellige styringsprocesser beskrives i det nedenstående.

Styring via CO2 sensor

CO2 sensoren måler CO2 niveauet i rummet, og videresender informationer til styringen. Styringen tilpasser derefter luftskiftet i henhold til CO2 belastningen i rummet. Systemet reducerer anlæggets energiforbrug til et minimum.

LUFTMÆNGDESTYRING (figur 1)
Anlægget kan som udgangspunkt indstilles til at køre med en reduceret standardluftmængde (min) som basisventilation. Hvis CO2 niveauet i rummet overstiger den programmerede undergrænse (A), vil CO2 sensoren tage over og øge luftmængden. Ved en fortsat stigende CO2 belastning i rummet øges luftmængden lineært op til den maksimale luftmængde (max) ved CO2 niveautes overgrænse (B) og derover.

START, STOP OG LUFTMÆNGDESTYRING (figur 2)
Hvis anlægget fuldstændig styres af CO2 sensoren vil den starte med lidt mere end standardluftmængden (min +x), når CO2 niveauet overstiger den programmerede undergrænse plus 10% (A + 10%).

Ved fortsat stigende CO2 belastning i rummet, øges luftmængden lineært op til den makimale luftmængde (max) ved CO2 niveauets overgrænse (B) og derover.

Falder CO2 niveauet til under den programmerede undergrænse (A), stopper anlægget igen.

Figur 1
Luftmængdestyring CO2 niveau

Figur 2
Decentral ventilation luftmængdestyring

 

Styring via bevægelsessensor (PIR)

Behovsstyring via bevægelsessensor (PIR) 
Ventilationsanlægget er indstillet til at starte/stoppe via et signal fra en PIR sensor. Anlægget starter når PIR sensoren giver signal om bevægelse i sensorområdet. Anlægget starter i normal drift med den tilhørende programmerede luftmængde og indblæsningstemperatur. Når signalet bortfalder, stopper anlægget efter den forprogrammerede efterløbstid. PIR-signalet benyttes ofte til at ændre anlæggets drift fra grundventilation til normal drift, når personer opholder sig i sensorområdet. Bevægelsessensor er en optimal måde at energieffektivisere ventilationen.
 

Fugtstyring via hygrostat

Behovsstyring via hygrostat
Airmasters hygrostater registrerer luftens relative fugtighed, og sender et start- eller et stopsignal ud til ventilationsanlægget. Fugten i luften påvirker længden af hygroskopiske kunststoffibre. Afhængig af fugtniveauet aktiverer fibrene en kontakt, der udløser signalet. Når den ønskede relative luftfugtighed overstiges/underskrides, sender hygrostaten et start-/stopsignal til ventilationsanlægget. Hygrostater benyttes ofte til at ændre anlæggets drift fra grundventilation til fuld drift, når den ønskede relative luftfugtighed overstiges.

Kondensathåndtering

Effektiv og sikker kondenshåndtering
Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, finder en kraftig afkøling i modstrømsvarmeveksleren sted. Herved kan fugten i fraluften kondensere i veksleren. Denne kondensat opfanges i en kondensbakke. I Airmasters anlæg registrerer en såkaldt svømmer automatisk kondens i kondensbakken. For at forhindre driftsafbrydelser kan kondensatet ledes væk fra anlægget, og hen til et afløb. Alternativt kan ventilationsanlægget udstyres med en fuldautomatisk kondenspumpe.

Frostbeskyttelse

Når udetemperaturen nærmer sig frysepunktet, falder afkasttemperaturen bag modstrømsvarmeveksleren. Dette kan resultere i, at kondensatet fryser til is i varmeveksleren. Airlinq styringen forhindrer isdannelsen effektivt ved at øge fraluft og reducere tilluft. Derved stiger afkasttemperaturen igen. Hvis denne proces ikke er tilstrækkelig mod isdannelsen i varmeveksleren, vil Airlinq styringen beskytte anlægget ved at gennemføre driftsstop.

”Forvarme” med elektrisk forvarmeflade
Er ventilationsanlægget udstyret med en elektrisk forvarmeflade, opvarmer denne udeluften før den tilføres modstrømsvarmeveksleren, og forhindrer herved isdannelse i varmeveksleren. For at opretholde en balanceret ventilation kontrollerer Airlinq styringen temperaturforholdene i anlægget. Dette sker ved, at forvarmefladerne kun bliver tilkoblet, såfremt der er behov for det, og energiforbruget kan herved holdes nede på et minimum.

”Virtuel forvarme” med elektrisk varmeflade
Alternativt kan beskyttelsen mod isdannelse fortages vha. en elektrisk varmeflade og funktionen "virtuel forvarme". Via bypassspjældet ledes en del af udeluften udenom modstrømsvarmeveksleren. Her opvarmer varmefladen udeluften til den ønskede indblæsningstemperatur er nået. Fraluften nedkøles mindre i varmeveksleren og isdannelsen i varmeveksleren forhindres. Opgaven kan også overtages af en vandvarmeflade.

Kontrolleret indblæsningstemperatur

Ventilation med kontrolleret indblæsningstemperatur

For at opnå en optimal varmegenvinding er Airmasters ventilationsanlæg udstyret med højeffektive modstrømsvarmevekslere. En eftervarmeflade anvendes derfor kun til at udligne det minimale varmetab ved ventilationen. Som standard opretholdes en balanceret ventilation, så længe indblæsningstemperaturen holder sig inden for acceptable grænser.

Såfremt den ønskede indblæsningstemperatur ved lav udetemperatur ikke kan opretholdes, reducerer Airlinq styringen tilluften og øger fraluften. Herved kompenseres der for den lave temperatur. Funktionen er også aktiv hvis eftervarmefladens kapacitet udnyttes 100%.

Elektrisk eftervarmeflade
Via en eftervarmeflade opretholdes balance mellem til- og fraluft. Dette gælder selv ved en meget lav udetemperatur. En elektrisk eftervarmeflade opvarmer tilluften efter modstrømsvarmeveksleren til den ønskede indblæsningstemperatur. Airlinq styringen kontrollerer temperaturforholdene i anlægget og kobler automatisk eftervarmefladen til, hvis der er behov for det.

Vandvarmeflade
Ved de fleste ventilationsanlæg kan der i stedet for en elektrisk eftervarmeflade monteres en vandvarmeflade. Med denne opnås ligeledes den ønskede indblæsningstemperatur. Vandvarmefladens store overflade sikrer god overførsel af varmeenergien til indblæsningsluften.

Airlinq styringen starter og stopper vandvarmefladen ved hjælp af en motordrevet ventil. Vandvarmefladen leveres færdig indbygget i ventilationsanlægget, eller som en del af luftkanalsystemet. Dermed er tilslutningen til det lokale varmesystem enkelt og hurtigt.

Frostbeskyttelse af en vandvarmeflade
Vandvarmefladen er fra fabrikken forsynet med en separat selvstyrende varmholdelsesventil, som sikrer en minimal temperatur, selv når ventilationsanlægget er slukket. Alle nominelle værdier til vandvarmefladen er forprogrammeret i Airlinq styringen. Hermed er vandvarmefladen frostbeskyttet og funktionsdygtig.

Energimåler

Få overblik over ventilationsanlæggets strømforbrug


Alle Airmasters ventilationsanlæg kan udstyres med en energimåler, som muliggør at få et præcist overblik over anlæggets strømforbrug. Anlæggets registrerede strømforbrug kan aflæses direkte på energimålerens display. Ved anlæg med P-styring kan strømforbruget også aflæses på pc via programmet Airlinq Service Tool.

Automatisk bypass

Automatisk og driftssikker bypass

 

Hvis indblæsningstemperaturen overstiger det ønskede niveau, åbner Airlinq styringen bypasset gradvist. Køligere udeluft ledes uden om modstrømsvarmeveksleren, hvorved den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes.

Airlinq justerer indblæsningstemperaturen for at opnå en højere køleeffekt. Stiger rumtemperaturen over det ønskede niveau, eksempelvis ved stærk solindstråling, åbnes bypasset ligeledes automatisk.

Monteres et kølemodul sammen med ventilationsanlægget, aktiverer Airlinq dette automatisk, såfremt køling med udeluft ikke er tilstrækkelig. Under drift af kølemodulet benyttes bypasset stadig til at regulere indblæsningstemperaturen.

Natkøling

Intelligent og energieffektiv luftkøling via nattekøling

Overskrider rumtemperaturen i løbet af dagen det ønskede maksimale niveau, kan alle Airmaster ventilationsanlæg automatisk nedkøle rummet vha. den koldere natteluft. Dette registreres af Airlinq styringen og natkølingen igangsættes automatisk. Skulle det være nødvendigt, benytter funktionen sig både af bypassspjældet og kølemodulet, i henhold til at opnå den ønskede køleeffekt. Bygning og inventar køles, og en reduktion af rumtemperaturen opnås til den næste dag.

Køling med kølemodul

Komfortabel køl via kølemodul

Ved en høj udetemperatur sikrer den automatiske bypassfunktion og natkøling, at indblæsnings- og rumtemperaturen holdes på det ønskede niveau. Er dette kølingsniveau ikke tilstrækkeligt, kan en effektiv temperaturreduktion opnås vha. kølemodulet. Airlinq aktiverer automatisk kølemodulet der reducerer udeluftens temperatur med op til 15°C. Den nedkølede udeluft tilføres ventilationsanlægget og indblæsnings- og rumtemperaturen holdes nu på det ønskede niveau.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af vigtige nyheder inden for indeklima, produkter og meget mere fra Airmaster. Tilmeld dig nu!