F.A.Q.
– energibesparelse

 

Indblæsningstemperatur

Operation › Default Setpoints › Default Temperature
Som standard er denne indstillet til 19 ˚C, hvilket vi anbefaler at vedholde, hvis rumtemperaturen ligger på 21-22 ˚C. Ved højere rumtemperaturer skal denne sættes op, så den svarer til en temperatur på 2-3 ˚C under rumtemperaturen.

Dette definerer, hvilken indblæsningstemperatur (IT) anlægget skal bruge, så længe det ikke er blevet startet af en timer. Anlægget vil forsøge at holde denne temperatur, så længe rumtemperaturen (RT) (fratrukket displacement temperaturen) er højere end den indstillede IT. Hvis RT falder til et lavere niveau end defineret i RTmin, vil anlægget også bruge denne temperatur.

I mange tilfælde vil justering af den ønskede indblæsningstemperatur, således den er tilpasset rumtemperaturen, kunne medføre besparelser og/eller forbedret drift.

Timer

Operation › Timer › Settings › Schedule (1-7) › Timer (1-7) temperature C
Som standard er denne indstillet til 19 ˚C, hvilket vi anbefaler at vedholde, hvis rumtemperaturen ligger på 21-22 ˚C. Ved højere rumtemperaturer skal denne sættes op, så den svarer til en temperatur på 2-3 ˚C under rumtemperaturen.

Dette definerer, hvilken indblæsningstemperatur (IT) anlægget vil forsøge at holde i timer-drift, så længe rumtemperaturen (RT) (fratrukket displacement temperaturen) er højere end den indstillede IT. Hvis RT falder til et lavere niveau end defineret i RTmin, vil anlægget også bruge denne temperatur.

I de fleste tilfælde vil der være en væsentlig besparelse forbundet med at skifte til behovsstyring, i stedet for timerdrift. Justering af timerdriften, så den passer bedst muligt med rummets anvendelse, vil ofte kunne medføre besparelser.

Behovsstyring

CO2, TVOC og PIR.
Hvis der er CO2- og/eller bevægelsessensor (PIR) installeret, vil der i langt de fleste tilfælde være en besparelse i forhold til timerdrift, eftersom anlægget kun drifter efter behov.

Ved CO2-sensor vil anlægget starte og styre luftmængden efter CO2-niveau i lokalet. Ved normal opsætning vil anlægget starte med 30% luftmængde ved et CO2-niveau på 550 ppm og toppe med 100% luftmængde ved 900 ppm.
Ved PIR sensor vil anlægget starte med den indstillede standard luftmængde. Denne er defineret i ”Operation › Default setpoints › Default Airflow”. Desuden er anlæggets starttid og efterløbstid for bevægelsessensoren defineret i ”Operation › PIR”.

Det er muligt at tilkøbe både CO2-, TVOC- og PIR sensorerne til eftermontering igennem Airmaster.
TVOC-sensor vil i mange tilfælde medføre at grundventilation droppes, da anlægget automatisk vil starte og fjerne eventuelt forurening i rummet.

En justering af starttiden på bevægelsessensoren vil, i flere tilfælde kunne, medføre besparelser, da anlægget dermed vil vente med at starte, indtil det har registreret bevægelse i det definerede tidsrum. Dermed vil anlægget ikke starte bare fordi der har været kortvarig bevægelse i rummet.

Displacement

Process Settings › Displacement › Displacement
Som standard er denne indstillet til 0 ˚C, hvilket vi anbefaler at ændre til -2 ˚C.

Dette holder indblæsningstemperaturen (IT) 2 ˚C under rumtemperaturen (RT). Ved rumtemperaturer på 2 ˚C over den indstillede indblæsningstemperatur vil denne funktion dog frafalde for at undgå ophedning af rummet.

Denne indstilling medfører ofte besparelser og/eller en forbedret drift af anlægget da anlægget dermed ikke skal forsøge at holde en unødvendig høj indblæsningstemperatur.

RTmin

Process Settings › Displacement › RTmin
Som standard er denne indstillet til 18 ˚C, hvilket vi anbefaler at sænke til 16 ˚C.

Denne temperatur definer, hvor lav rumtemperaturen (RT) må blive før Displacement funktionen tilsidesættes. Hvis rumtemperaturen falder til under denne temperatur, vil anlægget skifte tilbage til anlæggets standard indblæsningstemperatur eller den indblæsningstemperatur, der er defineret i timerdrift.

Hvis Airmaster anlægget er udstyret med en varmeflade, vil denne aktiveres, hvis RT bliver lavere end RTmin. Dette vil medføre et højere energiforbrug, som vi ønsker at forebygge. Hvis der ikke forefindes en varmeflade, vil enheden reducere tilluften og derefter øge fraluften for at sikre en højere virkningsgrad i varmeveksleren.

Høj rumtemperatur proces

Process Settings › High Temp
Som standard er denne indstillet til at aktivere ved en rumtemperatur over 25 ˚C og deaktivere, når rumtemperaturen kommer under 24 ˚C, hvilket vi anbefaler at vedholde. Det anbefales at sætte denne til at aktivere ved 2-3 ˚C over den normale rumtemperatur for at undgå utilsigtet aktivering og at sætte den til at deaktivere 1 ˚C under aktiveringstemperaturen.

Dette er en proces, der forsøger at nedbringe rumtemperaturen, hvis den overstiger den ønskede maksimale rumtemperatur. Dette vil primært være ved hjælp af bypass, som anlægget vil åbne.

Hvis denne proces ikke indstilles ud fra ovennævnte anbefaling, vil anlægget i værste fald begynde at forsøge at fjerne varme, som faktisk er ønsket i rummet, hvilket vil resultere i enten en uønsket lavere temperatur eller højere energiregning.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev