Spring til hovedindhold
CO2-belastning fra ventilation

CO2-belastning fra ventilation

co2
På vegne af Airmaster har det Rådgivende Ingeniørfirma MOE udarbejdet en LCA analyse, der giver et miljømæssigt perspektiv til dialogen om valg af ventilationsløsning.


20. Januar 2023


Byggeribranchen står for en væsentlig andel af verdens samlede klimapåvirkninger, hvorfor der de seneste år har været et skærpet fokus på at nedbringe især CO2-udledningen fra byggematerialer og bygningers driftsenergi.

For at bidrage til dette har Airmaster fået udarbejdet en LCA analyse på hhv. en decentral ventilationsløsning og en central ventilationsløsning i en konkret renoveringscase af en skole. LCA analysen er gennemført af Rådgivende Ingeniørfirma MOE på vegne af Airmaster.​

Hensigten med denne caseanalyse har været at bringe et miljømæssigt perspektiv med ind i dialogen om valg af ventilationsløsning. Vi har længe haft en formodning om at der var en lavere CO2-belastning fra en decentral løsning. Analysen viser da også en tydelig tendens. Resultaterne fra analysen vil vi hos Airmaster nu bringe videre ind i vores daglige arbejde, hvor vi har fokus på at levere energi- og miljøvenlige decentrale ventilationsløsninger.

I relation til forholdet mellem en decentral kontra en central ventilationsløsning er det naturligvis vigtigt for os at påpege at man ikke bare kan generalisere på baggrund af en enkelt caseanalyse. Analysen viser dog nogle ret tydelige tendenser på hvordan materialevalg og systemopbygning kan være med til at reducere den miljømæssige påvirkning.

Hvad er LCA?

LCA

Livscyklusvurdering – metode til vurdering af miljø og ressourceforbrug

Internationalt anerkendt metode, som medtager hele livscyklussen. Fra råstofudvinding, til brugsfase og endt levetid og bortskaffelse, hvor den mest anvendte miljøpåvirkning er udledning af CO2

Forudsætninger for LCA rapporten LCA rapporten

LCA
Forudsætninger

Casen tager udgangspunkt i et 2630 m² bygningsudsnit af en folkeskole fra 1960’erne, hvor der ved renovering er installeret decentrale Airmaster enheder i 31 klasselokaler. Dette sammenlignes med en fiktiv ventilationsløsning, hvor klasselokalerne ventileres med central ventilation. Fordelingskanaler og aggregat er for dette scenarie forudsat placeret på tag og er dermed varmeisolerede.

CO2-belastningen er estimeret ud fra to livscyklus-vurderinger, som er baseret på specifikke materialemængder for de to ventilationsløsninger, generiske materialedata fra den tyske Ökobau database, som er den database der anvendes i Danmark, og en referencebygning.

Dette betyder, at resultatet af analysen således ikke er produktspecifikt, men en generel betragtning af to ventilationsprincipper med de undersøgte materialemængder.

Analysen følger vejledningen til den nye frivillige bæredygtighedsklasse, dog er betragtningsperioden fastlagt til aggregaternes estimerede levetid på 25 år.

Online præsentation på Building Green

LCA analysen blev præsenteret på Building Green Online af MOE og Airmaster.

Så du ikke præsentationen live, eller ønsker du at gense, så kan du se den på videoen herunder. Har du spørgsmål til præsentationen, eller ønsker at modtage den fulde rapport, så kontakt os endelig.
Airmaster video

Konklusion af LCA rapporten

LCA
Konklusion

Analysen viser, at den samlede CO2-belastning for en decentral ventilationsløsning inkl. drift er 52% lavere end en central VAV-løsning over en 25-årig periode.

Bidraget til CO2-belastningen fra den decentrale løsning kommer udelukkende fra aggregaterne, indtag og afkast gennem ydervæg samt elforbrug til drift og opvarmning, mens den centrale løsning yderligere har bidrag fra distributionskanaler, spjæld, armaturer og fjernvarme til opvarmning.

Betragtes ventilationsløsningerne ekskl. drift, er besparelsen ved den decentrale løsning 42%.

Ses ventilationen i sammenhæng med en hel bygning, viser analysen, at den centrale ventilationsløsning inkl. driftsenergi udgør 18% af den samlede CO2-belastning, mens det for den decentrale løsning er 10%.

Herudover viser analysen, at det samlede materialeforbrug falder med 50% ved at anvende en decentral ventilationsløsning frem for en central løsning1.

1Resultater er baseret på baggrundsrapport udarbejdet af MOE A/S