Funktioner i et gængs Airmaster ventilationsanlæg

Airmasters ventilationsanlæg leveres enten som væg-/lofthængt eller som gulvstående.

I det følgende beskrives funktionerne i et væghængt ventilationsanlæg.

 

Væghængte Airmaster ventilationsanlæg

 • Anlægget monteres typisk på væggen under loftet, med luftindtag og -afkast ført igennem ydervæggen til udvendige facaderiste. Alternativt kan luftindtag og -afkast føres over tag.
 • Gennem facaderisten tages luft ind udefra. Der kan leveres indbygget forvarmeflade hvis der er behov herfor, afhængig af geografisk placering. Airmaster leverer anlæg ned til en dimensionerende udetemperatur på ca. – 26 °C.
decentralt ventilationsanlæg princip

Princip tegning for Airmaster decentralt ventilationsanlæg

 • Udeluften filtreres for uønskede partikler, før den kommer ind i lokalet. Airmaster anvender filtre af høj kvalitet som opfylder kravene i den nye filternorm EN ISO 16890, og leverer filtre i filterklasser helt op til ePM1 80% (svarende tilden gamle F9 filterklasse). Airmasters filterareal er typisk 2,5 gang så stort som på et traditionelt anlæg af god kvalitet hvorfor filterskift på et Airmaster anlæg som hovedregel kan begrænses til en gang om året. Det minimerer omkostningerne til drift- og vedligeholdelse.
 • Der foretages måling af luftmængden og en føler måler udetemperaturen.
 • Ventilatortypen har betydning for ventilationsanlægs ydelse og egenskaber. I et centralt ventilationsanlæg, hvor der er brug for høj luftmængde og højt tryk, anvendes oftest radialventilatorer med B-hjul (bagudrettede skovle). I et decentralt ventilationsanlæg er der behov for en stabil høj luftmængde ved lavt tryk, men først og fremmest et lavt lydniveau. Her anvendes typisk radialventilatorer med F-hjul (fremadrettede skovle), da denne type har den bedste performance i kravene til et decentralt anlæg. Vi anvender også radialventilatorer med B-hjul, for eksempel i vores Airmaster AM 1000. I dette anlæg er der så indbygget en ekstra aktiv lyddæmpningsfunktion, der skal dæmpe særlige lydfrekvenser, hvormed vi med aktiv lyddæmpning opnår samme lave lydniveau som ved anvendelse af F-hjul.
 • Et Airmaster ventilationsanlæg har et energiforbrug på kun ca. halvdelen af en traditionel ventilationsløsning.
 • Ventilationsanlægget er desuden udstyret med et motorstyret spjæld som lukker ned når anlægget stoppes. Herved står der ikke og siver kold luft ind i rummet når ventilationsanlægget er stoppet.
 • Der er indbygget effektive modstrømsvarmeveksler der genvinder op til ca. 85 % af varmen i den luft der suges ud fra rummet.
 • Hvis der er behov for det, kan der installeres en indbygget eftervarmeflade, der varmer luften op til den ønskede tilluftstemperatur.
 • Anlæggets tilluftsdiffusor sørger for at fordele luften ind i rummet ved hjælp af den såkaldte ”Coanda-effekt”. Det vil sige, at luften klæber sig op mod loftet mens det trænger dybt ind i rummet, og på den måde gennemskyller rummet med frisk luft uden træk.
 • Udsugningsluften filtreres ligeledes for at beskytte komponenterne i og dermed forlænge ventilationsanlæggets levetid. Temperaturen på udsugningsluften registreres, så styringen kan få input om rumtemperatur.
 • Der er indbygget bypassspjæld og ved at sammenholde den ønskede og den faktiske tilluftstemperatur føres enten hele eller dele af udsugnings luft mængde igennem varmeveksleren.
 • På afkastsiden registreres temperaturen. Denne registrering anvendes særligt om vinteren til at kontrollere at der ikke opstår tilisning i varmeveksleren.
 • Luftmængden måles også på fraluften. På fraluften er der tilsvarende installeret lukkespjæld.
 • Ventilationsanlægget har desuden en indbygget kondensbakke. Isoleringen er opbygget af forskellige materialer alt afhængig af hvor det sidder i ventilationsanlægget, og hvilke lydfrekvenser det er beregnet til at dæmpe.

 

Meget vigtig er hele styringen og programmeringen af den interne drift. Den interne programmering tager for eksempel vare på følgende vigtige funktioner:

 

Styring af tillufttemperaturen uden/med for- og eller eftervarmeflade

 • Den effektive varmeveksling betyder at der i normalt tempererede egne og i rum med en normal rumtemperatur på omkring 22 °C sædvanligvis ikke er behov for hverken for- eller eftervarmeflade. I disse situationer sørger anlægget selv for at holde den ønskede tilluftstemperatur indenfor en snæver grænse ved at anvende en begrænset forskel på tilluft- og fraluft, typisk ikke over 5%. Herved skabes mere energi i varmeveksleren som kan overføres til den friske luft. Som udgangspunkt kører anlægget dog med balancerede luftmængder, og laver kun denne mindre ubalance, hvis der er behov for det.
 • Vælges for- og eller eftervarmeflade kan anlægget normalt anvendes i dimensionerende udetemperatur på ned til ca. – 26 °C. Styringen sørger også for at åbne bypass spjældet om sommeren, så der ikke tilføres luft der er for varm, eller når der ønskes natkøling.

Styring af kondens uden afløb

 • Den effektive varmeveksler betyder også at der kan skabes kondens. I mange af de rum hvor Airmasters ventilationsanlæg installeres, udvikles der dog begrænset kondens. Airmaster har de sidste ca. 15 år leveret en indbygget programmering som gør at ventilationsanlæggene som hovedregel kan installeres uden kondensafløb. Funktionen fungerer ved at en sensor er monteret i kondensbakken, styringen overvåger eventuel kondens og ved at tilføre/fjerne energi i varmeveksleren samtidig med denne overvågning sikres en konstant ventilation. I rum med større fugtbelastning, som for eksempel baderum, anbefales kondensafløb eller indbygget kondenspumpe (option).
 • Den interne styring håndterer desuden at der ikke opstår frost i varmeveksleren, hvis der er risiko herfor, ved at anvende en begrænset forskel på tilluft- og fraluft.
 • Desuden håndterer styringen ventilationen i forhold til behov, for eksempel CO2, og kommunikationen til Airmasters Airlinq Online portal.

 

Overalt anvendes gennemprøvede komponenter af høj kvalitet.

Airmaster – ”Premium class”.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi ”decentrale” helt ind i sjælen. Fordi vi uden sammenligning kan skabe det bedste indeklima og dermed den bedste trivsel, når vi har føling med det enkelte rum og dets brugere – og fordi, vi har ambitioner om hele tiden at blive bedre til det, vi laver.

Tilmeld nyhedsbrev